Het Diaconaal Loket Zeist kan u, zo nodig en gewenst, in contact brengen met gespecialiseerde instellingen waarmee wij samenwerken. Zo is professionele steun gewaarborgd.
Met de volgende organisaties hebben wij contact:

Accolade Zorg

Accolade Zorg

Thuis voor iedereen. Dat is waar Accolade voor staat. Of het nu gaat om mensen die op één van de Accolade-locaties wonen. Of om hen die thuis ondersteuning krijgen. Thuis, een plek waar het vertrouwd en veilig is. Met de zorg en ondersteuning om dat mogelijk te maken.

Een fijne woonomgeving is belangrijk. Daarom ondersteunen we mensen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gaat zelfstandig wonen niet meer, dan zorgt Accolade voor een thuis. U krijgt een eigen kamer of appartement. Een plekje als thuis. De zorg is persoonlijk en sluit zo veel mogelijk aan bij wat u gewend bent.

Als mensen met meerdere aandoeningen kampen, kunnen wij ze multidisciplinair behandelen. In ons expertisecentrum is specifieke kennis, hulp en expertise gebundeld. Accolade is gespecialiseerd in ouderenzorg op het gebied van somatiek, psychogeriatrie en gerontopsychiatrie, en in niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Lees hier meer over Accolade Zorg

Eleos

Eleos

Onze hulp heeft als doel psychisch lijden te voorkomen, te verminderen, draaglijker te maken of op te heffen. Onze hulp komt tot stand in samenspraak met onze cliënten en sluit aan bij hun eigen mogelijkheden en veerkracht. We vinden het belangrijk om waar mogelijk contact te hebben met hun omgeving.

Eleos is een identiteitsgebonden instelling die het christelijk geloof integreert in haar hulpverlening. Voor christelijke hulpvragers vormt hun geloofsovertuiging de basis van hun leven. Hulpverlening die aansluit bij deze overtuiging biedt hen een veilige omgeving in hun psychische kwetsbaarheid. Bij Eleos staat de psychische gezondheid van de hulpvrager voorop. Als we het geloof betrekken in de hulpverlening doen we dat om iemands psychische gezondheid te bevorderen.

Lees hier meer over Eleos

KBO Zeist

KBO Zeist

informatie volgt
Kerk en Samenleving

Kerk en Samenleving

Voor mensen die daar behoefte aan hebben, biedt Stichting Kerk en Samenleving in drie wijkinloophuizen in Zeist plekken om andere mensen te ontmoeten, voor een gesprek of voor de gezelligheid.

De stichting Kerk en Samenleving werkt vanuit een oecumenisch christelijke visie en geeft vorm aan het diaconale, sociaal-maatschappelijke werk van de kerk. Zij zet zich in voor alle mensen die, om wat voor reden dan ook, het moeilijk hebben en moeite hebben om mee te doen in onze samenleving.

We bieden gastvrijheid aan eenieder, ongeacht geloof of culturele achtergrond. Het uitvoerend werk van Kerk en Samenleving is in handen van enkele beroepskrachten en een team vrijwilligers dat de coördinator ondersteunt.

Binnen de inloophuizen wordt gewerkt vanuit de presentiebenadering. Sleutelwoorden hierbij zijn: aandacht voor de ander, toewijding, langdurig en trouw aanwezig zijn, de behoefte van de ander bepaalt welke ondersteuning geboden wordt. Behalve ontmoeting en praktische hulp kan dat ook geestelijke zorg zijn met gesprekken over zingevingsvragen en geloof.

Lees hier meer over Kerk en Samenleving

Lelie zorggroep

Lelie zorggroep

Lelie zorggroep heeft voor u een breed aanbod zorg- en hulpverlening in huis. In al ons werk staat de zorg voor onze cliënten centraal. We willen goed voor u en met elkaar zorgen. Dat doen we met hart en ziel vanuit onze christelijke levensovertuiging. Daarom is iedereen welkom!

Zorg thuis
Als het mogelijk is, willen de meeste mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wij zetten ons er graag voor in om dat mede mogelijk te maken. Daarom bieden ruim 1600 thuiszorgmedewerkers dagelijks zorg en hulp aan onze cliënten in de thuissituatie.
De thuiszorg wordt geboden door medewerkers van Agathos Thuiszorg en Curadomi aan iedereen die thuiszorg nodig heeft.

Met Curadomi, Agathos (beide thuiszorg) en Cruciaal, STAGG en In de Bres (GGZ) vormen we Lelie zorggroep. Samen hebben we alles in huis op het gebied van zorg en ondersteuning voor mensen met een chronische ziekte, een beperking of psychische problemen.

Lees hier meer over de Lelie zorggroep

NPV

NPV

De medewerkers van de NPV-Advieslijnen bieden een luisterend oor en ruimte voor een goed gesprek over de medisch-ethische vragen in de zorg. Ook organiseert de NPV speciale toerustingsavonden waarop moeilijke medisch-ethische thema’s aan bod komen. Het doel van de NPV hiermee is: jou zo toerusten dat je goede keuzes kunt maken

NPV-Thuishulp: een vrijwilliger van de NPV biedt bij een oudere of zieke praktische hulp aan huis, gezelschap en ondersteuning. Ook mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning door de NPV. Daarbij werkt de NPV nauw samen met de professionele hulp.

De NPV doet ook aan beleidsbeïnvloeding. De NPV draagt uit dat het leven kostbaar is en beschermd moet worden en niet zomaar beëindigd door abortus of euthanasie. De NPV doet dit door te reageren op wetsvoorstellen, te participeren in werkgroepen, contacten te onderhouden met politici en andere beleidsmakers, door te publiceren in kranten en mee te werken aan tv-programma’s.

Lees hier meer over NPV Zorg

PCOB Zeist

PCOB Zeist

informatie volgt
Timon

Timon

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor jongeren en jongvolwassenen van 12 t/m 23 jaar en hun gezin. We ondersteunen jongeren bij problemen met opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. En we bieden ouders hulp bij opvoedproblemen.

Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.

Lees hier meer over Timon

Zorggroep Charim

Zorggroep Charim

Informatie volgt.